Holtskogen

Om området:
Ferdig regulert næringspark for arealkrevende virksomhet beregnet for lager, logistikk og industri med tilhørende kontorformål.
Beliggende sentralt tett ved E-18 vest for Spydeberg i Hobøl kommune.
Fleksible tomter med god profilering mot E-18 og direkte adkomst fra den nye firefelts motorveien som er under bygging.
Tomteområdet på 532.000m2 og kan utbygges med mer enn 300.000m2 næringsbygg. Maksimal BYA er på 70% og maksimal byggehøyde er 30m.

Status:
Planområdet utgjør et større sammenhengende LNF-område på 673,4 daa, hvorav avgrensning av næringsområde utgjør 532,5 daa, beliggende på et høydedrag rett ved fremtidig av-/påkjøring til E18 ved Knapstad.

For mer informasjon: http://herde.no/naeringstomter/herde-holtskogen/, eller se denne VIDEOPRESENTASJONEN

Holtskogen NæringsparkHoltskogen